Asigurarea construcțiilor și echipamentelor

Asigurarea construcțiilor și echipamentelor prin polițe speciale

Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru cazuri de avarieri accidentale

 1. a) Ruperi sau deformări în timpul funcționării, ciocnirii sau izbirii cu alte corpuri, explozia, efectul unor substanțe chimice, acțiunea curentului electric, scurt-circuit, supratensiune, supraintensitate, trăsnet, cutremur, furtună, uragan, ploaie torențială, îngheț, prăbușire sau alunecare de teren, grindină, revărsări de ape, avalanșe, greutatea stratului de gheață sau zăpadă;
 2. b)  Defecte de construcție, de material, de turnare sau montare.

Sumele asigurate se stabilesc potrivit cererii asiguratului, separat pentru fiecare mașină, utilaj sau instalație.

Asigurarea lucrărilor de construcții-montaj și a răspunderii constructorului

Această asigurare include, ca secțiuni distincte ale aceluiași contract, o asigurare de bunuri și o asigurare de răspundere civilă.

Asigurarea de bunuri. Obiectul asigurării

În această asigurare intră:

 1. a) bunurile încorporate în obiectul de construcții – montaj în curs de execuție;
 2. b) materiale aduse pe șantier și care urmează a fi încorporate în lucrare sau să servească la executarea ei;
 3. c) instalațiile și echipamentul de construcție;
 4. d)  mașinile de construcție;
 5. e)  cheltuielile de curățire a unor zone în care trebuie înlăturate diferite resturi rămase în urma unei pagube cuprinse în asigurare.

Despăgubirea

Asigurarea acoperă pagubele întâmplate în perioada de valabilitate a contractului, cauzate de avarierea sau distrugerea bruscă și neprevăzută a bunurilor menționate mai sus (a-d) și care fac necesară reparația sau înlocuirea bunului respectiv.

Despăgubirea pentru pagubele materiale suferite se efectuează de către asigurător, prin plata în numerar către asigurat, prin înlocuire sau reparare, în funcție de convenția părților contractante.

Despăgubirea nu poate depăși suma asigurată, nici limita despăgubirii unui eveniment asigurat și nici suma totală asigurată.

Asigurarea de răspundere civilă. Obiectul asigurării

În această asigurare se cuprinde răspunderea constructorului pentru vătămări corporale suferite de terți, precum și pentru pagubele materiale pricinuite terților.

Despăgubirea

Asigurătorul despăgubește pe asigurat, în limitele prevăzute în contract, pentru prejudiciile de care asiguratul devine răspunzător în baza legii față de terțe persoane și pentru care trebuie să plătească sume cu titlu de dezdăunare, urmare a:

– vătămării corporale accidentale sau îmbolnăvirii;

– pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora întâmplate în perioada de valabilitate a contractului.

Asigurătorul acordă despăgubiri și pentru cheltuielile de judecată pe care asiguratul trebuie să i le plătească reclamatului.

Suma asigurată

Asigurarea se face numai pentru suma declarată de asigurat exprimată în lei sau valută, aferentă contractului de construcție-montaj.

Suma asigurată reprezintă:

– pentru pagubele materiale – valoarea totală a contractului de construcție montaj, plus valoarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, materialelor și alte bunuri folosite la executarea acestuia;

– pentru răspunderea civilă legală a asiguratului față de terți – o sumă apreciată de acesta în funcție de natura lucrărilor de construcție-montaj pe care o execută, numărul de lucrători, mașinile și utilajele folosite.

Durata asigurată și plata primelor

Asigurarea se încheie pe durata executării lucrărilor de construcție-montaj, până la predarea definitivă a obiectivului către beneficiar, pe bază de proces verbal de recepție, precum și pe perioada de garanție.

Primele se plătesc în lei sau valută, anticipat pe toată durata asigurării prevăzută în contractul de asigurare.

În cazul asigurărilor cu o durată de peste 6 luni, la cererea asiguratului plata primelor poate fi eșalonată în rate. În caz de prelungire a perioadei de construcție-montaj peste termenul convenit, la cererea asiguratului durata asigurării se prelungește cu plata unei prime suplimentare, iar într-o situație inversă asigurătorul se angajează să restituie o parte din prima încasată.

Dacă asigurarea încetează înainte de termen din altă cauză decât predarea obiectivului de construcție-montaj către beneficiar sau contractul de asigurare se denunță ori se reziliază, primele de asigurare plătite, aferente perioadei ulterioare încetării asigurării, denunțării sau rezilierii contractului, se restituie.

Răspunderea asigurătorului

Începe din momentul deschiderii șantierului de construcție-montaj, respectiv de la aducerea pe șantier a primului lot de utilaje, materiale sau alte bunuri și încetează la data predării către beneficiar a obiectivului.

Obligațiile asiguratului

 1. a) să ia toate măsurile uzuale, normale și legale pentru paza și conservarea bunurilor sau a lucrărilor în curs de execuție, precum și pentru securitatea muncii, în scopul prevenirii pagubelor și accidentelor;
 2. b) să înștiințeze în scris asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat, împrejurări, cauze și mărimea pagubei;
 3. c) în caz de incendiu sau explozie să anunțe poliția și pompierii;
 4. d)  să pună la dispoziția asigurătorului, actele și documentele referitoare la producerea evenimentului asigurat;
 5. e)  să permită reprezentantului asigurătorului să participe la constatarea și evaluarea pagubei;
 6. f)  să informeze asigurătorul despre mersul cercetărilor și desfășurarea acțiunii civile pentru stabilirea răspunderii asiguratului și despăgubirile cuvenite terților prejudiciați;
 7. g)  să nu facă nici o plată, sau să efectueze cheltuieli în legătură cu pretențiile unor terțe persoane, fără acordul asigurătorului
 8. h)  să ia toate măsurile pentru obținerea despăgubirilor de la cei răspunzători de producerea pagubei.

În caz de neîndeplinire a vreuneia din aceste obligații, asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii.

Constatarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor

Constatarea și evaluarea pagubelor produse de riscul asigurat se efectuează de către asigurător împreună cu asiguratul.

Despăgubirile se stabilesc în funcție de starea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat și nu pot depăși suma asigurată, nici cuantumul pagubei sau valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551