Asigurarea culturilor agricole

Asigurarea culturilor agricole. Protejarea impotriva riscurilor asociate activitatii agricole. Tipuri de asigurari specifice protectiei culturilor agricole

Sfera protecției prin asigurare

Asigurătorul acordă despăgubiri persoanelor fizice și juridice asigurate numai în următoarele cazuri de pagube, provocate de: grindină, înghețul târziu de primăvară și timpuriu de toamnă, efectele directe ale ploilor torențiale, prăbușirile sau alunecările de terenuri cultivate, incendiul provocat de descărcările electrice, furtuni.

În cursul anului 2000 societatea AGRAS, a introdus în riscurile asumate pentru care asigură despăgubiri și seceta.

Nu se pot asigura culturile de pe suprafețele pe care un singur fel de cultură ocupă mai puțin de 0,1ha în cazul culturilor horticole și de 1ha în cazul celorlalte culturi, precum și culturile din tarlalele sau solele care au suferit în anul agricol în curs pagube produse de alți factori care nu sunt stipulați ca fiind de risc.

Începutul și încetarea asigurării

Asigurarea intră în vigoare după 5 zile de la expirarea zilei în care s-au plătit asigurătorului primele conform înțelegerii, și s-a întocmit contractul de asigurare.

Răspunderea asigurătorului începe pentru următoarele pagube produse de riscurile pentru care s-a făcut asigurarea:

a) la culturile înființate prin semănat, pentru toate riscurile cuprinse în asigurare, cu excepția grindinei, îngheț și incendiu din momentul răsăririi lor;

b) la culturile agricole plantate, pentru toate riscurile cuprinse în asigurare, din momentul plantării lor;

c)  la vie, hamei și pomi, după încheierea înfloritului.

Răspunderea asigurătorului încetează, în momentul recoltării sau tăierii produselor principale de bază, conform destinației fiecărei culturi.

Contractul de asigurare și suma asigurată

Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul anului și este valabilă pentru anul agricol în curs, ea încheindu-se pe baza declarației de asigurare semnată de asigurat, pe feluri diferite de culturi și suprafața pentru care se face asigurare, indicând precis locul amplasării culturii.

Asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare și emiterea de către asigurător a contractului de asigurare.

Suma la care se face asigurarea pe hectar se stabilește potrivit cererii asiguratului, însă ea nu poate depăși valoarea producției probabile de pe suprafața asigurată.

Dacă se constată că suprafața unei culturi agricole deținută de asigurat este mai mare decât cea asigurată, suma asigurată pentru hectarul de cultură se reduce și se stabilește prin împărțirea sumei totale asigurate pentru acea cultură, la numărul de hectare efectiv existente.

Prima de asigurare

Cotele de primă se stabilesc în mod diferențiat pe grupe tarifare pe culturi și categorii de județe în funcție de frecvența producerii evenimentelor și sensibilitatea diferitelor culturi față de riscurile asigurate.

În general nivelul cotelor de primă este confidențial.

Tariful de prime pentru culturile agricole și rodul viilor aparținând persoanelor fizice și juridice, se realizează în funcție de:

–  grupa tarifară a culturii (6 încadrări);

–  categoria pentru care se face asigurarea pe județe (6 categorii).

La stabilirea sistemului de prime se poate aplica sistemul bonus, adică o reducere la reînnoirea contractului dacă în anul precedent nu s-au înregistrat calamități, sau sistemul malus, adică majorarea cu un procent a primelor datorate de asigurați în cazul în care anul precedent a fost calamitat.

Cauzele de daună la asigurarea culturilor agricole

Asigurații sunt obligați să facă pe cheltuiala lor lucrările și investițiile necesare pentru întreținerea culturilor în bune condiții, și să ia măsurile necesare care se impun pentru limitarea pagubelor provocate de diferite daune.

Asigurătorul are dreptul să verifice modul cum culturile asigurate sunt întreținute.

În caz de pagube produse, asiguratul este obligat să înștiințeze în scris cea mai apropiată unitate a asigurătorului în termen de 5 zile, în acest fel asigurătorul are obligația să ia măsuri pentru constatarea și evaluarea cu prioritate a pagubelor de pe suprafețele unde recolta a ajuns la maturitatea de recoltare, sau de pe terenurile care urmează a fi reînsămânțate sau replantate.

Despăgubirea ce se plătește de către asigurător, se stabilește după starea culturilor, a rodurilor viilor și pomilor în momentul producerii riscului asigurat și în funcție de valoarea producției probabile.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551