Dinamica economică a asigurărilor

Dinamica economică a asigurărilor. Relatia intre situatia economiei si nivelul de protectie personala prin asigurari. Relatia intre situatia economiei si nivelul de protectie personala prin asigurari

Incidența asigurărilor asupra economiei

În cadrul ramurii de asigurare, se încadrează companiile de asigurare, agenții de asigurare, serviciile auxiliare ale asigurărilor, consiliile asiguraților și organizațiile de expertiză. Tot aici intră și casele de pensii independente, iar ca elemente care alcătuiesc primele de asigurare, respectiv cotizațiile la casele de pensii enumerăm:

– remunerarea activității desfășurate de serviciul considerat;

– acoperirea riscului;

– suma economisită de asigurat. În cazul asigurărilor de viață numai remunerarea activității reprezintă producția brută.

Țările cu un sistem al asigurărilor foarte bine conturat și pus la punct, fac posibilă participarea ramurii de asigurări la crearea P.I.B. – ului, cu cifre cuprinse între 1 și 3%.

Asigurările prezintă importanță pentru economia unei țări nu numai că participă la procesul de creare de valoare adăugată și care în țările dezvoltate este cuprinsă între 90-400$ pe locuitor, dar și pentru faptul că oferă locuri de muncă.

De exemplu: în SUA, în tot sistemul de asigurări lucrează peste 2 milioane de oameni, adică cca. 1,8% din totalul forței de muncă, în Franța cca. 250.000 de oameni, reprezentând aproximativ 1,2% din totalul forței de muncă ocupate.

Dinamica economică a asigurărilor

Fructificarea rezervelor de prime și de daune, constituite la dispoziția societăților de asigurare, se face prin plasarea acestora în acțiuni, obligațiuni sau participații ale societăților comerciale, în bonuri de tezaur, obligațiuni sau alte însușiri ale împrumuturilor de stat, depuneri pe termen la bănci, acordarea de împrumuturi asiguraților în contul sumelor asigurate la asigurările de viață, achiziționarea de bunuri imobiliare.

Politica de plasamente a fiecărei societăți de asigurare este dictată de natura rezervelor constituite, posibilitățile concrete de fructificare oferite de piața financiară, ca și de prevederile legale privind nivelul lichidităților ce trebuie asigurate în orice moment și respectiv proporțiile investițiilor în bunuri imobiliare.

De asemenea, societățile de asigurare pot îndeplini și un rol de intermediar între asigurații – de ținători de resurse temporar libere și persoanele juridice și fizice – solicitatoare de resurse de împrumut.

Resursele bănești atrase în circuitul economic prin intermediul societăților de asigurare sunt reciclate de acestea și orientate fie pentru sporirea capitalului productiv al societăților comerciale direct sau prin mijlocirea băncilor, fie pentru acoperirea deficitului bugetar, la nivelul administrației centrale de stat ori ale celei locale.

Această redirecționare a sumelor provenite de la societăți de asigurări nu sporesc masa monetară, cu excepția împrumuturilor acordate de societățile respective pe baza polițelor de asigurări de viață.

Prin activitatea desfășurată, societățile de asigurare influențează uneori pozitiv sau negativ și balanța de plăți a țării.

Acest lucru se petrece atunci când societățile de asigurare, pe lângă asigurări directe, mai efectuează și operații de reasigurare: cedează altor societăți o parte din riscurile subscrise de ele și primesc în schimb, riscuri subscrise de alte societăți.

În măsura în care operațiile de reasigurare depășesc cadrul național, apar fluxuri în valută între țara considerată și țările partenerilor societăților de asigurare și reasigurare, constând din prime, comisioane, despăgubiri, participări la beneficii, primite sau plătite.

Toate aceste sume se reflectă în balanța de plăți, influențând-o, per sold, pozitiv sau negativ, după caz.

Asigurarea este în fapt un factor de reducere a incertitudinii economice și mijloc de reluare a activității vremelnic întrerupte.

Prin încheierea asigurării, persoana fizică sau juridică, amenințată de un anumit fenomen viitor și incert, convine cu o societate specializată ca, în schimbul unei sume de bani (primă), societatea asigurătoare să preia riscul asupra sa, iar consecințele fenomenului să fie suportate de către aceasta.

Prin încheierea de contracte de asigurare, nu se reduce numărul riscurilor și nici nu scade forța de distrugere a acestora, dar oamenii sunt mai bine pregătiți să le facă față.

Mai precis societatea de asigurare se obligă să despăgubească sub diferite forme persoanele fizice sau juridice afectate de un fenomen neprevăzut, neanticipat și pentru care există asigurarea.

Astfel, procurând resursele financiare necesare refacerii bunurilor afectate de sinistru, asigurarea face posibilă reluarea într-un termen cât mai scurt, a procesului de producție întrerupt.

În ceea ce privește persoanele fizice, asigurarea le ajută să-și înlocuiască bunurile distruse, să suporte consecințele diminuării sau pierderii capacității lor de muncă, să depășească sub raport financiar consecințele pierderii susținătorului lor legal sau să facă față răspunderilor civile legale față de terți.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551